Tuesday, January 19, 2010

استفاه غیر رسمی از لپتاپ با lapdeskدارندگان لپتاپ در محیطهای غیر اداری و غیر رسمی عادات غریبی به ولو شدن روی زمین ,تختخواب یا کاناپه دارند و برای فرار از دردهای مفاصل گردن و کمر به انواع لطایف الحیل متوسل می شوند و در این میان ابزار کمکی که این دردها و ام المراض آرتروز را کاهش دهد مانند تحفه ای از آسمان بر روی چشم می گذارند!.
انواع ایده هایی از این دست را در یک تصویر می بینید که با استعانت از واژگان لپتاپ و میز, واژه جدیدی (laptop+desk=lapdesk)را نیز اختراع کرده اند که توانایی تبدیل شدن به انواع ابزار کمکی استفاده از لپ تاپ در وضعیتهای غیر رسمی به شمار می رود!!.
پ.ن: این پست بیشتر به تصویر ایده اختصاص دارد تا توضیحاتی در مورد اصل ایده,به گمانم ایده به خودی خود گویا است.


blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes