Sunday, July 26, 2009

داغ داغدیده گان بر ذهنهای ایرانی


حال و هوای این روزها,خانواده های نگران و داغهای روزانه ای که بر دلهای مان می زنند ذوق و شوقی برایمان نمی گذارد که از سریال جدید سامان مقدم با گروه بازیگران خوشنامش سخنی به میان آید,حتی امروز به دفعات دیدم که در بالاترین از مهران مدیری می خواستند تا با وجود شرایط فعلی سریال طنز بعدی را معوق بگذارد و حتی اثری مانند "به خاطر الی" به جایگاه فروش واقعی اش دست پیدا نکند...
با وجود این همه ,من هم دست و دلم به دیدن یک انبان فیلم ندیده و معرفی آنها نمی رود و مثل پیرمردهای قدیمی چسبیده ام به این تریلر خبرهای ریز و درشتی که بر سرمان آوار می شود.
پ.ن: زمانه نا آرام و نا امن فرصت مناسبی برای دیدن فیلم و لذت بردن از آن فراچنگ نمی آورد, ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریند...
پ.ن:خبرهای امروز تمرکزم را کامل از من گرفته و مانند از قحطی اطلاعات گریخته ها نمی توانم از کنار دست وب دل بکنم و غرغر یسنا و مامانش را به جان خریده ام!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes