Sunday, April 26, 2009

کدام بخت آزمایی؟

بیریختی سنتی وضع اقتصاد را در ارتباط با تعیین جوایز بی ربطی که در این دیار برای انواع بخت آزمایی ها اهدا می شود در این پست هم نقد کرده بودم ولی همین سفر اخیر به کیش یک پرده با مزه دیگر آن را نشان من داد!,در پارکینگ ساختمان محل اقامت خودرویی پارک شده بود که برچسب یکی از همین جوایز قرعه کشیهای مرسوم در مراکز خرید کیش را بر خود داشت و یکی از همکاران در ازای خرید یکی دو بسته قهوه فوری از این مارک تجاری برنده خوشبخت آن شده بود, ولی متاسفانه طبق قوانین برای انتقال آن به داخل خاک ایران چیزی در حدود 20 میلیون تومان گمرکی در انتظارش بود در حالیکه در جزیره به کمتر از نصف قیمت آن در ایران نیز خریدار نداشت و در این میان برنده خوشبخت را پا در هوا برای استفاده و رکاب دادن نگاه داشته است!.
پ.ن:قاعده بازی در این دیار با هیچ شش وبشی نمی خواند و داشتن و نداشتن به یک اندازه دردسر دارد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes