Saturday, April 18, 2009

دعوت به تشکیک

این تصویر شما را به یاد کجا می اندازد؟؟,آیا میتوانید باور کنید که متعلق به جایی کاملاً متناقض با آنچه تصور کرده اید باشد؟!.
نوبت به دیدن اصل تصویر می رسد,تصویرذیل پهن گستره ای است که فقط قسمت بالا از میان آن برداشته شده است!
پ.ن:بسیاری از آنچه دردنیای ملموس و واقعی به نظرمان کاملاً درست و حقیقی می رسد می تواند مانند همین مثال فقط بخشی از حقیقت باشد, در مورد مطلق بودن همه حقایقی که تا به حال باورکرده اید شک کنید!!.
پ.ن: تصویر به بیابانهای آخردنیا و یکی از واحه های آن که پس ازسیلاب به جامانده و چند روزی بیش به پایان شادابی آن فرصت نیست,تعلق دارد با شما تقسیمش کرده ام!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes