Monday, February 23, 2009

موشها و ژنتیک متخصصین ترمیمی را از میدان بدر می کنند


فکر کنم دندانپزشکان متخصص ترمیمی باید برای چند سال آینده منتظر یک موج درآمد بر باد ده!باشند,تحقیقات جدید در مورد امکان رشد دوباره مینا و نسوج سخت دندانی این امید را بوجود آورده که دیگر حفره ای ازپوسیدگی دندان یا مشکلات مربوط به پوششهای دندانی باقی نخواهد ماند!,باید باور کرد که در آینده بشر با مشکلاتی در خور آینده روبرو خواهد بود!.مطالعات انجام شده بر اساس شناسایی ژن عامل رشد مینا در موشها به نتایجی در مورد امکان تحریک کردن این ژن برای نوزایی دوباره مینا رسیده است.لینک خبر
پ.ن: یکی از انگیزشهای اصلی برای تحقیق در مورد چنین موضوعاتی بی شک هزینه های گزاف دندانپزشکی عمومی و تخصصی در دنیا است!.
پ.ن : این خبر برای کسانی مانند خواهرزن بنده بسیار نویدبخش است!,کسانی که با دیدن سرمته و فرز یا حتی صدای کمپرسورهای دندانپزشکی به حالت اغماء می روند!,از این پس فقط باید یک سری آزمایش ژنتیک و احیاناً تزریقهای مربوطه را برای تحریک ژنهای محترم میناساز! انجام دهند.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes