Sunday, September 27, 2009

Debategraphابزار هزاره سوم برای مناظره مجازی


یکی از رویکردهای آینده پژوهی در مدل کمپانی شل,یا بهتر بگویم مدل برگزیده آنها استفاده از روشی است به نام سناریونویسی یا تجسم متغیرهای محتمل آینده در قالبی به هم تنیده که مدیران یا رهبران سازمانهای تابعه آن کمپانی را در جهت یابی و طی طریق از میان عدم قطعیتهای پیشرو در آینده محتوم یاری می رساند. تهیه نسخه های بیشمار از این سناریوها که با همسویی یا واگرایی به سمتهای مشخصی , وزن انتخاب را برای هر الویتی تعیین می کنند منجر به نوعی روشن بینی برای رهبرانی می شود که این گونه روش را به روشهای اقتضایی یا واکنشی ترجیح می دهند...
این مقدمه کمی تا قسمتی فنی برای پرداختن به بخشی از این سناریوها است که بر یافتن پرسشهای اساسی هر دوره زمانی تمرکز دارند, در واقع نقطه آغاز این سناریوها طرح پرسشهایی محوری است که بعنوان اساسی ترین بخش سناریو, محور تغییرات بلاانقطاع و محوری آن سناریو محسوب می شوند, به طور نمونه سناریوهای دهه نخست و دوم هزاره سوم بر نقش مردم در تصمیمات اصلی حکومتها تاکید دارد...
یافتن چنین پرسشهایی بر اساس سلیقه یا برداشتهای محدود شخص یا اشخاص شکل نمی گیرد بلکه بر روشها و ابزارهای جدیدی تکیه دارد که با روشهای آماری و بر اساس تغییرات جهت گیری شده فراوانی آنها سر و کار دارد.
روزنامه ایندیپندنت نیز به یکی از همین ابزار مجهز شده که با جمع آوری آراء و نظرات عمومی جامعه و پخته شدن و بالغ شدن مضامین مرتبط با آن در قالب یک مناظره مجازی,پرسشهایی نخستین و اساسی شکل می گیرد!.
روش نموداری و اینتراکتیوDebategraph برای مرتبط کردن نظرات عمومی پیرامون یک واقعه یا پدیده اجتماعی,این توانایی را دارد که رفتارهای نامحسوس جامعه جهانی را برای جبهه گرفتن له یا علیه یک مضمون فکری در قالبی کاملاً ملموس و قابل اندازه گیری متمرکز کند. داشتن چنین قطب نماهایی برای گرفتن نبض جامعه به ابزاری تبدیل خواهد شد که هر رسانه ای در هزاره سوم به آن نیاز خواهد داشت.
پ.ن:به طور نمونه به این لینک ایندیپندنت رفته و ببینید که چگونه نظرات مردم جهان(انگلیسی زبانها!) پیرامون پرونده هسته ای ایران در حال شکل گرفتن است...
پ.ن:علیرغم اینکه دقیقاً روش پرسش یابی در سناریوهای شل را تجربه نکرده ام ولی باور دارم تکنیکی شبیه به آنچه این رسانه انگلیسی در پی آن است میتواند روش سودمندی باشد...
پ.ن:با رفتن به سایت نمودارساز مناظره و ثبت نام, میتوانید در مورد موضوعات مطرح شده اعلام نظر کرده یا نظرات دیگران را مورد ارزیابی قرار دهید,هر تغییری که شما در هر مناظره بوجود می آورید میتواند در جهت گیری کل آن مناظره موثر باشد و این گونه است که آراء و عقاید جامعه جهانی از یکدیگر تاثیر می پذیرد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes