Tuesday, June 2, 2009

ربع قرن اعتیاد Tetris

دوستان می دانند که من یک مواقعی برای فرار از بعضی چیزهای آزار دهنده خودم را در یک جور بازی در دسترس غرق می کنم,در کودکی مکعب روبیک, بعدها انواع بازی با ورق و یک موقعی هم Tetris !...
ولی چیزی که آنها نمی دانند این است که این بازی و تاریخچه آن امروز به ربع قرن قدمت پا گذاشت!, 25 سال پیش همچین موقعی یک محقق جوان عضو آکادمی علوم جماهیر شوروی که در حیطه هوش مصنوعی به پژوهش اشتغال داشت, برای اولین بار در عمرش یکی از اجداد رایانه های رومیزی امروزی را منتها در قالب و ورسیون روسیElektronika 60 تحویل گرفت و برای شروع کار بعنوان یک برنامه نویس به رویاهای کودکی و بازیهای خلاقانه با ریاضیات جان داد!!.حتی این شبهه نیز وجود دارد که این نسخه ای مهلک برای بازداشتن جوانان آمریکایی از فکر کردن و اعتیاد به گونه ای بازی بوده است!!.
این بازی ابتدا در روسیه,سپس در تمامی جماهیر شوروی و نهایتاً همه بلوک شرق را درنوردید تا محبوبترین بازی ویدئویی دهه 90 و بعد هم بعنوان همه گیر ترین بازی تا کنون لقب بگیرد و از طریق پلاتفرم نینتندو نیز دیگر به طور رسمی همه کس و همه جا را مفتون خویش کرد!!.
Alexey Pajitnov تا قبل از 1996 نتوانست به حقوق تالیف این بازی دست پیدا کند ولی پس از آن با فروش امتیاز این بازی و همچنین نسخه هایی که پس از 1992 برای شرکت مایکروسافت توسعه داد روزگار می گذراند...
پ.ن: سید عزیز هم باید بداند من به لطف اتمام موقتی آن چیزهای آزاردهنده این یک اعتیاد را هم کنار گذاشتم!.
پ.ن:عکس الکسی را با اولین نوزاد تتریس در رایانه عهدبوقی اش و روند تکاملی آن را می بینید.


blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes