Friday, April 25, 2008

عصر پاسپورتهای بیومتریک و اسکن چهره


فرودگاههای بریتانیا و اتحادیه اروپا از تابستان امسال دارندگان پاسپورتهای جدید با تراشه های بیومتریک را که مشخصات زیستی دارندگانشان را ضبط می کنند،از دروازه های بازرسی و اسکن چهره می گذرانند.تنها نگرانی باقی مانده امکان بازتاب بدی است که یک دروازه امنیتی بدون کنترل کننده انسانی در صورت پس زدن اطلاعات ناصحیح بر مسافرین خواهد گذاشت.این امکان هم اکنون نیز برای مسافرین رده تجاریBusiness Class در فرودگاههای بریتانیا در نظر گرفته شده و با سامانه های (iris and miSense) مسافرین استفاده کننده از تسهیلات بازرگانی را با سرعت بیشتری ترخیص می کند.
این در حالیست که بسیاری از متخصصین علوم اجتماعی و اقتصاد در حیطه خطوط هوایی از عدم دقت و کارایی پایین این دستگاه شکایت دارند و این طرح را محکوم به شکست می دانند،به گفته آنها این دستگاه حتی جنسیت مسافر را به دقت نمی تواند تعیین کند و در بهترین شرایط 40٪ دقت،بالاترین امتیازی بوده که به دست آورده است.لینک خبر

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes